Image1\
 

Podľa požiadaviek objednávateľa zabezpečujeme komplexnú akvizičnú a inžiniersku činnosť pre rôzne typy stavieb.

Rozsah akvizičnej činnosti :

 •     vypracovanie akvizičnej správy,
 •     zabezpečenie podkladov z katastra,
 •     zabezpečenie geometrického plánu,
 •     uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkmi,
 •     uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena,
 •     vklad do katastra nehnuteľností.

Rozsah inžinierskej činnosti :

 • povolenia stavebného úradu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a zákona o elektronických komunikácií:
  • územné rozhodnutie,
  • stavebné povolenie,
  • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby,
  • rozhodnutie o povolení užívania stavby – kolaudačné rozhodnutie,
 • vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácii, súvisiace s vydaním týchto rozhodnutí.